تور بدروم ترکیه

 

 

تاریخ های پرواز ماهان ایر :  ۳۱خرداد

۶ شب و ۷روز

HOTELS*ServiceTYPE ROOMviewLOCATIONDBLSGLCHD

۶-۱۲

CHD

۲-۶

TENDA HOTEL ۳ALLSTDSTDGUMBET۵,۱۹۵,۰۰۰۶,۳۹۵,۰۰۰۳,۹۴۵,۰۰۰۲٫۳۹۵٫۰۰۰
ONURA HOLIDAY VILLAGE۴ALLSTDSTDTORBA۵,۴۹۵,۰۰۰۶,۸۹۵,۰۰۰۴,۰۹۵,۰۰۰
YELKEN MANDALINCIALLSTDSTDIcmeler۵,۶۹۵,۰۰۰۷,۱۴۵,۰۰۰۴,۱۹۵,۰۰۰
PETUNYA BEACH ALLSTDSTDIcmeler۵,۸۴۵,۰۰۰۸,۹۴۵,۰۰۰۴,۲۹۵,۰۰۰
JASMIN BEACHALLCLUB ROOM STDGUMBET۵,۸۴۵,۰۰۰۷,۳۹۵,۰۰۰۴,۲۹۵,۰۰۰
AYAZ AQUA ALLSTDSTDGUMBET۵,۹۹۵,۰۰۰۷,۶۴۵,۰۰۰۴,۳۹۵,۰۰۰
BODRUM BAY RESORT۵ALLCLUB ROOM STDGUMBET۶,۱۹۵,۰۰۰۷,۸۹۵,۰۰۰۴,۴۴۵,۰۰۰
JASMIN BEACH۴ALLSTDSTDGUMBET۶,۲۴۵,۰۰۰۸,۰۴۵,۰۰۰۴,۴۹۵,۰۰۰
LATANYA PARKUALLCLUB ROOM STDTURGUTREIS۶,۲۴۵,۰۰۰۹,۷۹۵,۰۰۰۴,۴۹۵,۰۰۰
BODRUM BAY RESORT۵ALLSTDSTDGUMBET۶,۴۹۵,۰۰۰۸,۳۹۵,۰۰۰۴,۵۹۵,۰۰۰
KADIKALE RESORTALLSTDSTDTURGUTREIS۶,۹۴۵,۰۰۰۹,۰۴۵,۰۰۰۴,۸۴۵,۰۰۰
KADIKALE RESORTALLSTDSea ViewTURGUTREIS۷,۰۹۵,۰۰۰۹,۲۹۵,۰۰۰۴,۸۹۵,۰۰۰
GREEN BEACHALLCLUB ROOM STDTORBA۷,۰۹۵,۰۰۰۹,۲۹۵,۰۰۰۴,۸۹۵,۰۰۰
BODRUM PARK HOTELUALLSTDSTDCITY CENTER۷,۰۹۵,۰۰۰۱۱,۴۹۵,۰۰۰۴,۸۹۵,۰۰۰
SUNDANCE RESORTUALLSTDSTDTURGUTREIS۷,۱۹۵,۰۰۰۹,۳۹۵,۰۰۰۴,۹۴۵,۰۰۰
DIAMOND OF BODRUM UALLSTDSTDCITY CENTER۷,۳۴۵,۰۰۰۹,۶۴۵,۰۰۰۵,۰۴۵,۰۰۰
GREEN BEACHALLSTDSTDTORBA۷,۴۹۵,۰۰۰۹,۹۴۵,۰۰۰۵,۱۴۵,۰۰۰
KAIRABA BODRUM PRINCESSUALLSTDSTDTURGUTREIS۷,۴۹۵,۰۰۰۹,۸۹۵,۰۰۰۵,۱۴۵,۰۰۰
SUNDANCE RESORTUALLSTDSea ViewTURGUTREIS۷,۵۹۵,۰۰۰۱۰,۰۴۵,۰۰۰۵,۱۴۵,۰۰۰
LABRANDA TMT BODRUMALLSTDSTDCITY CENTER۷,۶۹۵,۰۰۰۱۰,۱۹۵,۰۰۰۵,۱۹۵,۰۰۰
DIAMOND OF BODRUM UALLSTDSea ViewCITY CENTER۷,۷۹۵,۰۰۰۱۰,۲۹۵,۰۰۰۵,۲۴۵,۰۰۰
KAIRABA BODRUM PRINCESSUALLSTDSea ViewTURGUTREIS۷,۷۹۵,۰۰۰۱۰,۲۹۵,۰۰۰۵,۲۴۵,۰۰۰
ROYAL ASARLIK BEACH HOTELUALLSTDSTDGUMBET۷,۷۹۵,۰۰۰۱۰,۲۹۵,۰۰۰۵,۲۴۵,۰۰۰
ROYAL ASARLIK BEACH HOTELUALLSTDSea ViewGUMBET۸,۰۴۵,۰۰۰۱۰,۶۹۵,۰۰۰۵,۳۹۵,۰۰۰
LABRANDA TMT BODRUMALLSUPERIORSTDCITY CENTER۸,۱۹۵,۰۰۰۰۵,۴۴۵,۰۰۰
ISIS HOTEL UALLCLUB ROOM STDGUMBET۸,۱۹۵,۰۰۰۱۰,۸۹۵,۰۰۰۵,۴۴۵,۰۰۰
BODRUM HOLIDAY RESORTUALLCLUB ROOM STDTORBA۸,۱۹۵,۰۰۰۱۰,۸۹۵,۰۰۰۵,۴۴۵,۰۰۰
GRAND PARK BODRUM UALLSTDSTDTURGUTREIS۸,۱۹۵,۰۰۰۱۱,۴۹۵,۰۰۰۵,۴۴۵,۰۰۰ 
ISIS HOTEL  UALLCLUB ROOM Sea ViewGUMBET۸,۵۹۵,۰۰۰۱۱,۵۴۵,۰۰۰۵,۶۹۵,۰۰۰ 

 

 

 

تاریخ های پرواز ماهان ایر :  ۳۱خرداد

۶ شب و ۷روز

hotel*serviceTYPE ROOMviewLocatuionDBLSGLCHD

۶-۱۲

CHD

۲-۶

BODRUM HOLIDAY RESORT۵UALLSTDSTDTORBA۸,۵۹۵,۰۰۰۱۴,۴۹۵,۰۰۰۵,۶۹۵,۰۰۰۲٫۳۹۵٫۰۰۰ 
GRAND PARK BODRUMUALLSTDSea ViewTURGUTREIS۸,۵۹۵,۰۰۰۱۲,۱۴۵,۰۰۰۵,۶۹۵,۰۰۰
THOR LUXURY EXCULISIVEUALLSUPERIORSTDTORBA۸,۵۹۵,۰۰۰۱۱,۵۴۵,۰۰۰۰
SAMARAALLSTDSTDTORBA۸,۷۹۵,۰۰۰۱۱,۷۹۵,۰۰۰۵,۷۴۵,۰۰۰
YASMIN BODRUMUALLCLUB ROOM STDTURGUTREIS۸,۷۹۵,۰۰۰۱۱,۷۹۵,۰۰۰۵,۷۴۵,۰۰۰
ISIS HOTEL UALLSTDSTDGUMBET۹,۰۴۵,۰۰۰۱۲,۱۹۵,۰۰۰۵,۸۹۵,۰۰۰
THOR LUXURY EXCULISIVEUALLJACUZZI ROOMSTDTORBA۹,۰۴۵,۰۰۰۱۲,۱۹۵,۰۰۰۰
YASMIN BODRUMUALLSTDSTDTURGUTREIS۹,۱۹۵,۰۰۰۱۲,۴۴۵,۰۰۰۵,۹۹۵,۰۰۰
ASTERIA BODRUM (WOW )UALLSTDSTDGUMBET۹,۴۴۵,۰۰۰۱۳,۴۹۵,۰۰۰۶,۰۹۵,۰۰۰
BAIA BODRUMUALLSTDSTDTURGUTREIS۹,۴۴۵,۰۰۰۱۲,۷۹۵,۰۰۰۶,۰۹۵,۰۰۰
LA BLANCHE RESORTUALLSTDSTDIcmeler۹,۷۹۵,۰۰۰۱۳,۲۹۵,۰۰۰۶,۲۴۵,۰۰۰
BAIA BODRUMUALLSTDSea ViewTURGUTREIS۹,۸۹۵,۰۰۰۱۳,۴۴۵,۰۰۰۶,۲۹۵,۰۰۰
LA BLANCHE RESORTUALLSTDSea ViewIcmeler۱۰,۱۹۵,۰۰۰۱۳,۹۴۵,۰۰۰۶,۴۹۵,۰۰۰
LA BLANCHE ISLANDUALLSTDSTDTURGUTREIS۱۱,۵۴۵,۰۰۰۱۵,۹۴۵,۰۰۰۷,۱۴۵,۰۰۰
LA BLANCHE ISLANDUALLSTDSea ViewTURGUTREIS۱۱,۹۹۵,۰۰۰۱۶,۵۹۵,۰۰۰۷,۳۴۵,۰۰۰
HILTON BODRUM TURKBUKUUALLSTDSTDTURGUTREIS۱۱,۹۹۵,۰۰۰۱۶,۵۹۵,۰۰۰۷,۳۴۵,۰۰۰
HILTON BODRUM TURKBUKUUALLSTDSea ViewTURGUTREIS۱۳,۲۴۵,۰۰۰۱۸,۴۹۵,۰۰۰۷,۹۹۵,۰۰۰
RIXOS BODRUMUALLDELUXE ROOMSTDTORBA۱۴,۶۴۵,۰۰۰۲۰,۶۴۵,۰۰۰۸,۶۹۵,۰۰۰
TITANIC DELUXE BODRUMUALLSTDSEA SIDEMILAS۱۵,۳۴۵,۰۰۰۲۱,۶۴۵,۰۰۰۹,۰۴۵,۰۰۰
RIXOS BODRUMUALLDELUXE ROOMSea ViewTORBA۱۵,۴۹۵,۰۰۰۲۱,۸۹۵,۰۰۰۹,۰۹۵,۰۰۰
TITANIC DELUXE BODRUMUALLSTDSea ViewMILAS۱۶,۰۹۵,۰۰۰۲۲,۷۹۵,۰۰۰۹,۳۹۵,۰۰۰
VOGUE BODRUMUALLSUPERIORSTDTORBA۱۶,۲۴۵,۰۰۰۲۲,۹۹۵,۰۰۰۹,۴۹۵,۰۰۰
VOGUE BODRUMUALLSUPERIORSea ViewTORBA۱۷,۶۹۵,۰۰۰۲۵,۱۴۵,۰۰۰۱۰,۱۹۵,۰۰۰  
خدمات
بلیط رفت وبرگشت باپرواز ماهان–لیدر فارسی زبان –ترانسفر فرودگاهی –بیمه مسافرتی
کودک زیر ۲ سال ۱۹۵٫۰۰۰ تومان می باشد

قیمت کودک ۲ الی ۱۲ سال فقط برای یک کودک به همراه والدین در یک اتاق معتبر می باشد. در صورت وجود ۲ کودک یا بیشتر در یک اتاق برای اطلاع از قیمت کودک دوم با آژانس تماس بگیرید.

توضیحات