تور اکراین

تور اکراین ۹۸

تور اکراین-(۶شب و ۷ روز ) رفت : جمعه ساعت  ۰۲:۰۰ صبح- برگشت: پنجشنبه ساعت ۲۰:۰۰ HOTELS درجه دوتخته یک تخته کودک با تخت ۵-۱۲ سال   کودک بدون تخت ۲-۵ سال TOURIST HOTEL ۳*B.B ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ ۱۲٫۲۴۹.۰۰۰ ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ MERCURE HOTEL ۴*B.B ۱۲٫۹۹۰.۰۰۰ ۱۶٫۱۴۹.۰۰۰ ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ FAIRMONT GRAND ۵*B.B ۱۷٫۴۹۰.۰۰۰ ۲۳٫۷۲۹.۰۰۰ ۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ کمیسیون ۳۰۰٫۰۰۰ […]

تور مسقط

تور مسقط (عمان) ۱۹ خرداد ۹۸

  روزهای پرواز یکشنبه و پنجشنبه(ساعت رفت ۱۸:۵۵ وبرگشت ۱۵:۳۰) HOTELS * DBL SGL CHD ۶-۱۲ CHD ۲-۶   AL BHAJAH ۳* BB ۳شب ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۵٫۳۵۹٫۰۰۰ ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۹٫۰۰۰   ۴شب ۴٫۲۹۵٫۰۰۰ ۵٫۹۹۹٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰   IBIS MUSCAT HOTEL ۳شب ۴٫۳۹۹٫۰۰۰ ۵٫۳۹۹٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰ ۴شب ۴٫۸۹۹٫۰۰۰ ۵٫۹۹۹٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ MUSCATDUNE ۳شب ۴٫۵۹۹٫۰۰۰ ۵٫۶۹۹٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴شب ۵٫۵۹۹٫۰۰۰ ۶٫۴۹۹٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰ BEST […]