تور مسقط

تور مسقط (عمان) ۱۹ خرداد ۹۸

  روزهای پرواز یکشنبه و پنجشنبه(ساعت رفت ۱۸:۵۵ وبرگشت ۱۵:۳۰) HOTELS * DBL SGL CHD ۶-۱۲ CHD ۲-۶   AL BHAJAH ۳* BB ۳شب ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۵٫۳۵۹٫۰۰۰ ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۹٫۰۰۰   ۴شب ۴٫۲۹۵٫۰۰۰ ۵٫۹۹۹٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰   IBIS MUSCAT HOTEL ۳شب ۴٫۳۹۹٫۰۰۰ ۵٫۳۹۹٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰ ۴شب ۴٫۸۹۹٫۰۰۰ ۵٫۹۹۹٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ MUSCATDUNE ۳شب ۴٫۵۹۹٫۰۰۰ ۵٫۶۹۹٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴شب ۵٫۵۹۹٫۰۰۰ ۶٫۴۹۹٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰ BEST […]