?? لیست نمایشگاه های استانبول در آذرماه ??

?نمایشگاه بین المللی کفش مواد و قطعات
?۳ آذرماه ۱۳۹۵
?۲۳ نوامبر ۲۰۱۶

?نمایشگاه موادغذایی وسلیقه های غذایی
?۴ آذر ۱۳۹۵
?۲۴ نوامبر ۲۰۱۶
?نمایشگاه معدن وماشین آلات تونل سازی
?۴ آذر ۱۳۹۵
?۲۴ نوامبر۲۰۱۶
?نمایشگاه لاستیک وکائوچو
?۴ آذر ۱۳۹۵
?۲۴ نوامبر۲۰۱۶
?نمایشگاه شهرسازی
?۴ آذر ۱۳۹۵
?۲۴ نوامبر ۲۰۱۶
?نمایشگاه بین المللی معدن ومعدن داری
?۴ آذر ۱۳۹۵
?۲۴ نوامبر ۲۰۱۶
?نمایشگاه پارک های تفریحی و صنایع وابسته
?۱۱ آذر ۱۳۹۵
?۱ دسامبر ۲۰۱۶
?نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک
?۱۷ آذر۱۳۹۵
?۷ دسامبر ۲۰۱۶
?نمایشگاه صنعت چاپ اوراسیا
?۱۸ آذر ۱۳۹۵
?۱۸ دسامبر ۲۰۱۶